Sundhedsstatus

Sundhedsstatus
Sundhedsstatus er en notat føring af de sygdomme som kan ses med kliniske symptomer (ses ved syn). Vi har udvidet begrebet sygdomme voldsomt, således at vi tager snyltere med og f.eks. dronemor, sult, biforgitning. Så i virkeligheden bør vi kalde det sygdomme, snyltere og andre årsager. Vi har gjort det fordi disse symtomer er vigtige at genkende for biernes velfærd og trivsel. Nogle sygdomme er meget nemme at genkende, mens andre kræver mere træning. Vi har prøvet at liste sygdommene i den rækkefølge, som vi mener at sygdomme er mest almindelig forekommende i Danmark (*** = oftere forekommende, * =sjælen forekommende).

Der er andre sygdomme vi ikke har taget med da de pt. ikke er relevante eller ikke muligt at genkende ud fra kliniske symptomer. Diagnose af nogle sygdomme kræver laboratorie undersøgelser. Det er f.eks. nosema, trakémider

buglob

Bugløb ***
Ekskrementklatter (bugløbsklatter) ses typisk på bærelister og rammer inden i bistadet. Bugløb kan given en opblussen af nosema. Ekskrementklatterne kan også se voldsomme ud på flyvesprækken og på forsiden af bikassen. Dette er et klassisk senvinter/forårs fænomen. Forekommer oftest hos bier der har været under stress.

Varroa ***
Når man begynder at se klare symptomer på bierne i bistadet (bier med deforme vinger og mider på bierne), så er det normalt for sent. Det ses i form af at bifamilien bliver mindre og mindre. Få bier i forhold til mængden af yngel. Der kan især være mange mider på forseglet droneyngel, når man åbner en forseglet celle og trækker puppen ud. Det kan være at man ser mider på bierne. Vanskeligt at se, da miderne gemmer sig. Når en familie er i sammenbrud, ser man huller i cellelågene, man ser død yngel, ofte i kraft af at nye bier ikke magter at åbne celleforseglingen. De stikker snablen ud af cellerne og er døde. Den mest sikre diagnose at lave naturlig midenedfaldstællinger eller ved at bruge den såkaldte flormelis metode. For at se mere om skadetærskler m.m. se www.varroa.dk.

vingeløse-bier

Deform vinge virus **
Er et klassisk tegn på at skadetærsklen for varroa er overskredet, er nyfødte bier der fødes med deforme vinger. Der skal straks foretages en varroa bekæmpelse. Se mere på www.varroa.dk.

kalkyngel

Kalkyngel **
I de opbidte celler ligger der døde larve og pupper. Kalkyngelsvampens hyfer giver larven et hvidt skimlet udseende. Hvis svampen danner sporer, ændres larvens eller puppens farve fra hvid til gråsort. Denne mumie er hård og kalkagtig. Hos stærkt angrebne bifamilier kan de udrensede kalkyngelmumier ligge i et lag på stadets bund og man kan ligefrem i ekstreme tilfælde se at der ligger mumier på flyvesprækken og foran bistadet.

Pukkeyngel/dronelægger **
Dette er oftest droneyngel udviklet i arbejder celler. Dronningen er gået til eller tør for sæd. Ofte ser man også mange æg i cellerne og æglægningen er meget spredt. Dette skyldes altid at bifamilien har fået en æglæggende arbejder.

Sult **
Sult kan give sig udtryk på mange måder. Det klassiske sult symptom er bierne der er krøbet ind i bicellerne, hvor bagenden stikker ud. Bierne sidder samlet og er døde. Det kan skyldes at der har været fodermangel i løbet af vinteren, eller bierne er blevet isoleret væk fra rammerne med foder. Vi ser ofte også at bifamilien har rigeligt foder, men bistyrken er så lille at bierne ikke er istand til at holde en almindelig varmeøkonomi og dermed er i stand til at flytte sig. Den sunde bifamilie har normal en åben bræmme med foder omkring yngellejet. Når en bifamilie stopper med at yngle, kan det skyldes manglende træk eller manglende foderreserver.

saekyngel

Sækyngel **
Navnet kommer af at man kan trække pupper ud af deres celler, så det ser ud som om puppen ligger i en sæk. Det er puppen der er ved at blive ædt op af virus. Mellem larveskind og den underliggende puppehud dannes der et tydeligt vædskelag. Når larven holdes i den ene ende, hænger den slapt ned, som en sæk. Et noget tidligere symptom på sækyngel er at man kan se døde pupper i cellerne og enden stikker ud som spidsen af en snabelsko. Dette er et tidligt og tydeligt tegn.

Skaldet yngel *
Skaldet yngel ser vi normalt i ganske sjældent i droneynglen i bifamilien. Det er tydeligt at forseglingen er blevet blotlagt og man kan se dronens hoved. Præcis hvorfor dette sker ved man ikke og det regnes ikke som noget problem i en bifamilie.

forgiftning

Biforgiftning *
Biforgiftninger i dag ses ofte ved at der ligger mange døde bier foran flyvesprækken. Der er ingen eller kun meget lidt flyveaktivitet ved flyvesprækken, da det er alle trækbierne der er gået til. Det klassiske biforgiftningssymptom er når der ligger mange tusinde døde bier foran flyvesprækken. Bierne ligger med strakt tunge og vingerne er udstrakte. Et typisk symptom kunne også være at bifamilien kan være meget urolig og væsentlig mere aggressiv end normalt. Der kan forekomme røveri lignende tilstande på flyvesprækken. Bierne slås. Vagtbierne ønsker ikke at få de „forkert lugtende” trækbier ind i stadet. Efter kort tid kan man se mange kravlende bier foran flyvesprækken. Der kan ligge litervis af kravlende og døde bier. I ekstreme tilfælde kan de døde bier stoppe flyvesprækken. Det er tydeligt at bifamilien har mistet sine trækbier, hvorfor der kun er meget lidt flyvning til og fra bifamilien de følgende dage.

bipest

Ondartet bipest *
Ynglen dør først efter at cellerne er forseglede (nye undersøgelser viser faktisk at ynglen kan dø inden forseglingen, men bierne vil straks rense sådanne larver ud inden det bliver synligt). Der findes åbne celler i større eller mindre partier, fordi bierne forsøger at udrense den døde yngel. Cellelågene bliver indfaldne og mørke. Nogle cellelåg er gennembidte. De døde larver og pupper rådner til en brunlig masse. Larvemassen er sej og kan med en tændstik trækkes ud i en lang tråd. Den rådne yngel lugter som surdej. Den døde larve eller puppe tørrer ind og danner en nubret, sortbrun, skinnende skorpe. Puppens munddele stikker op gennem cellen. Bemærk at Ondartet bipest er en anmeldelsespligtig sygdom, som skal anmeldes til din lokale sygdomsinspektør.

europæisk

Europæisk bipest *
Syge larver i de åbne celler får synlige luftrør. Ynglen kan død i åbne og forseglede celler. På grund af de voksne biers udrensning af syge og døde larver findes der tomme celler i større eller mindre grad. De døde larver i åbne celler er gullige. De ligger i uregelmæssige forvredne stillinger. Larverne bliver først slimede og er lidt tråd trækkende, men ikke tråd trækkende som hos ondartet bipest. Senere tørrer de ind til sortbrune skorper. Bemærk at Europæisk bipest er en anmeldelsespligtig sygdom, som skal anmeldes til din lokale lokale sygdomsinspektør.

Sortfarvningssyge (Cronical BiParalyse Virus) *
CBPV virus er et almindeligt forekommende virus på verdensplan. Infektionen kan blive voldsom og kan forårsage et forløb der betyder at bifamilien dør. Der findes to symptom forløb.

Det mest almindelige er bier der kravler foran flyvesprækken med vibrerende vinger, som faktisk ikke er i stand til at flyve. Ofte ses sygdommen sammen med bugløb.

Det andet symptom er bier som er hårløse, som giver et blankt og mørk indtryk.

Sortfarvningssyge *
Angrebne bier er skinnende sorte eller ravfarvede. De ser ud som om, de var dyppet i olie og er mere eller mindre hårløse. Dette er en virus sygdom.

Black Queen Cell Virus *
BQCV er en virus som kan påvises som en infektion hos voksne bier, men som navnet angiver, kommer de første symptomer hos dronningelaver som dør inden i cellerne. Symptomerne ligner symptomerne fra sækyngel. Dronningecellen ses bliver mørk på indersiden og puppen dør. Disse bier afvises og bides ofte af andre bier på flyvesprækken og inden i bistadet?

Andet *
Der er mange sygdomme vi ikke har omtalt, da vi ikke har betragtet dem som værende almindelige og derfor kan man beskrive de set symptomer under programmets notater. Bifamiler kan også i mange tilfælde, ses ikke at udvikle sig, men fornemmer der er noget i vejen, men er faktisk ikke istand til at se og beskrive den konkrete sygdom. Det være sig at man ser partier med død yngel, uden at man kan forklare det. Der finder næsten 25 forskellige typer virus (I Danmark kun fundet 7 forskellige) de er tilknyttet honningbier og deres virkemåde er dårligt beskrevet.

Print Friendly, PDF & Email